26/07/2015

Վերջին թարմացումները ռուսալեզու գրքերի մեր ցուցակում

Մեծապես հարստացրել ենք նախախորհրդային շրջանի ռուսալեզու հրատարակությունների մեր ցուցակը, որում ընդգրկված են Հայաստանին, հայերին կամ հայկական այլ թեմաների առնչվող գրքեր։  Վերջին հավելումների մեծ մասը կատարված է Ռուսաստանի պետական գրադարանի կայքում տեղադրված թվային գրքերով, որոնք թե՛ դիտելի են, թե՛ ներբեռնելի։ Ավելացրել ենք Բրյուսովի կազմած  Поэзія Арменіи съ древнейшихъ временъ до наших дней ժողովածուն, ռուս-թուրքական պատերազմներին առնչվող գրքեր, «Շարակնոցի» ամբողջական ռուսերեն թարգմանությունը՝  Шараканъ: богослужебные каноны и пѣсни Армянской Восточной Церкви (полный переводъ), Լինչի հայաստանյան ուղեգրության ռուսերեն թարգմանությունը (գրքի անգլերեն բնագիրը ևս կա մեր բլոգի էլ. գրադարանի ցուցակներում) և շատուշատ այլ գրքեր։ Կարելի է ասել՝ կրկնակի (եթե ոչ՝ ավելի մեծ չափով) շատացրել ենք այս ցուցակում ընդգրկված գրականությունը։

Վերոբերյալ նկարը  հետևյալ գրքից է՝
Эминъ Федоръ Александровичъ
Краткое описаніе древнѣйшаго и новѣйшаго состоянія Оттоманской Порты, изданное сочинителемъ, долго жившимъ въ Турціи, Москва, 1828


Իսկ հետևյալ երեք նկարները պատկերում են 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի երեք նշանավոր հայ գեներալներին՝ Լորիս-Մելիքովին, Տեր-Ղուկասովին և Լազարևին։ Գրքում ներկայացված են նաև նրանց կենսագրականները։

Герои и дѣятели Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг.: 20 худож.-исполн. портр. с подроб. біографіями и описаніемъ выдающихся событій войны / Портр. рис. П.Ф. Брожемъ и грав. И. Матюшинымъ, Ю. Барановскимъ и Ф. Герасимовымъ, С.-Петербургъ, 187825/07/2015

Մատենադարան մանկանց

Այստեղ կգտնեք ԺԹ դարում Վենետիկի մխիթարյանների հրատարակած «Մատենադարան մանկանց» շարքի 15 հատորները՝ համապատասխան հղումներով։

◈ Մատենադարան մանկանց, 1. Ոթոն կամ Կորսուած տղայ, Բ. տպ., Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ
◈ Մատենադարան մանկանց, 2. Ձմեռւան իրիկուններ կամ այլեւայլ բարոյական պատմութիւններ, հտ. Ա, Վենետիկ, 1858. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Մատենադարան մանկանց, 3. Ձմեռւան իրիկուններ կամ այլեւայլ բարոյական պատմութիւններ, հտ. Բ, Վենետիկ, 1858. կամ այստեղ


◈ Մատենադարան մանկանց, 4. Յուլիոս կամ Հոգեզաւկի մը պատմութիւն, Վենետիկ, 1859. կամ այստեղ
◈ Մատենադարան մանկանց, 5. Երանեակ անունով Թանկոյի թագուհւոյն պատմութիւնը, Վենետիկ, 1859. կամ այստեղ,  կամ այստեղ
◈ Մատենադարան մանկանց, 6. Իրլանտայի տնակը, հտ. Ա, Վենետիկ, 1867. կամ այստեղ 
◈ Մատենադարան մանկանց, 7. Իրլանտայի տնակը, հտ. Բ, Վենետիկ, 1867. կամ այստեղ
◈ Մատենադարան մանկանց, 8. Քարայր ապաշխարութեան, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ
◈ Մատենադարան մանկանց, 9. Թէոփիլէ կամ Պզտի ճգնաւոր, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ
◈ Մատենադարան մանկանց, 10. Լուդովիկոս կամ Կորսուած տղայ, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ
◈ Մատենադարան մանկանց, 11. Ռոզալիա Փալերմոյ քաղքին մէկ գեղէն, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ
◈ Մատենադարան մանկանց, 12. Քրիստինէ կամ Գառնուկ, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ
◈ Մատենադարան մանկանց, 13. Ֆէնհէյմ կամ Առաքինութիւն վարձատրեալ, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ
 ◈ Մատենադարան մանկանց, 14. Ֆէլիչէ կամ Որբ տղայ, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ
◈ Մատենադարան մանկանց, 15. Բարթողիմէոս կամ Հովիւ քարոզիչ, Վենետիկ, 1866. կամ այստեղ
 


20/07/2015

Չարենցի «Երկիր Նաիրիի» ռուսերեն հրատարակությունը՝ Սարյանի նկարներով

Այս էջում տեսնում եք այն նկարները, որոնք կատարել է Մարտիրոս Սարյանը 1933-ին Չարենցի «Երկիր Նաիրի» գործի ռուսերեն թարգմանության հրատարակության համար։ Ամբողջական հրատարակությունը կարելի է դիտել, ինչպես նաև ներբեռնել հետևյալ հղմամբ՝

 Чаренц Егише, Страна Наири, перевод с арм. Я. Хачатрянц, рисунки М. Сарьяна, Москва, 1933.


18/07/2015

Եկեք մի բարի գործ անենք :)
Շուտով տասը տարին կլրանա այն բախտավոր ու երջանիկ օրվանից, որ վերջապես տեսանք «Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատուի» վերջին՝ 2006 թ. հրատարակությունը։ Չծանրանալով այս հրատարակության  թերությունների և առաջացրած որոշակի հիասթափության վրա՝ ասենք, որ այս գիրքը, այնուամենայնիվ, պետքական է, և լավ կլիներ, որ ամեն հայ ընտանիք այն ունենար։ Ի վերջո, գրքի սկզբում այդ ժամանակվա ՀՀ ԿԳՆ նախարարի երկու խոսքի թավատառ վերնագիրը հայտարարում է. «Ի ՆՊԱՍՏ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ»։

Բայց արի ու տես, որ այս տեղեկատուի հրատարակիչները հեղինակային իրավունքի մասին օրենքն այնքան լավ են հարգում, որ այս արագափոփոխ աշխարհում ժամանակից արդեն բավականին հետ ընկած շուրջ տասնամյա այս տեղեկատուն, որն արդեն գրախանութներում էլ չկա, պահում են հազար փակի տակ, և դրա pdf տարբերակը հասանելի է միայն խիստ անհարմարավետ առցանց ընթերցման համար՝ ISSUU.com կայքում։ Այս կայքը թույլ է տալիս նաև ներբեռնել այնտեղ տեղադրված գրքերը, բայց սա չի վերաբերում «Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատուին». գիրքը տեղադրողն այն ներբեռնելու հնարավորությունը վերացրել է անգամ այդ կայքում գրանցվածների համար։

15/07/2015

Թվայնացված հայերեն ձեռագրերը համացանցում

Ցուցակը թարմացվել է 2017 թ. հուլ. 15-ին։

Այստեղ կգտնեք համացանցում մեր գտած այն ձեռագրերը, որոնք հնարավոր է դիտել, անգամ հաճախ ամբողջությամբ ներբեռնել։ Սրանցում կան Թորոս Ռոսլինի, Սարգիս Պիծակի նկարազարդումներով մատյաններ, Գրիգոր Տաթևացու ընդարձակ Սաղմոսաց մեկնությունը՝ գրությունից շուրջ 50 տարի հետո ընդօրինակված, Հովհան Անգլիացու երկերի շատ հին ընդօրինակում՝ հենց նույն դարից ու նույն վանքից, որում թարգմանվել են նրա գործերը, Վարդան Արևելցու և Կիրակոս Գանձակեցու պատմությունները, Իգնատիոս Սևլեռնցու մեկնությունը, Վարդանի աշխարհացույցը, Դավիթ Անհաղթի «Սահմանքը», Հովհաննես Երզնկացու «Յաղագս երկնային շարժմանն» գործը, զանազան այլ պատմական, տոմարագիտական, մեկնողական աշխատություններ, տաղարաններ, շարակնոցներ, բժշկարաններ, բառարաններ և անգամ Ղորանի գրաբարյան թարգմանություն։ Այստեղ կան նաև նշանագրերի բառարան-ցուցակներ և ևս երկու հին բառարան, որոնց հղումներն ավելացրել ենք նաև մեր բառարանների ցուցակում։ Ձեռագրերը գտնվում են աշխարհի տարբեր գրադարաններում։ԱՒԵՏԱՐԱՆՆԵՐ


Աւետարան, 887 թ. (Աւետարան ըստ թարգմանութեան նախնեաց մերոց գրեալ ՅԼԶ թ. հայոց եւ յամի Տեառն 887. լուսատիպ հրատարակութիւն գրչագրի Լազարեան Ճեմարանի Արեւելեան Լեզուաց, Մոսկուա, 1899)
Աւետարան, Թ կամ Ժ դար (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, 966 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Սարգիս, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Էջմիածնի Աւետարան, 989 թ. (պահպ. վայրը՝ ՄՄ Մատենադարան. լուսատիպ հրատ.՝ Մակլերի. L'Évangile arménien: édition phototypique du manuscrit no 229 de la Bibliothéque d'Etchmiadzin. Paris, 1920)
Աւետարան, Հռոմկլայ, 1193 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Գանձասարի Կարմիր Աւետարան, ԺԲ կամ ԺԳ դար (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Ութ մանրանկարիչների Աւետարան, ԺԳ դարի 60-70-ական թթ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Գրիգոր, պահպ. վայրը՝ ՄՄ Մատենադարան)
Աւետարան, Հռոմկլայ, 1262 թ. (ձեռագիր, ծաղկող՝ Թորոս Ռոսլին, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Աւետարան, Գռներոյ վանք, 1278 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Յոհաննէս արքեպս. Գռներոյ, պահպ. վայրը՝ Բաւարիայի պետական գրադարան)
Աւետարան, Կիպրոս, 1284-1312 թթ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, 1302 թ. և 1406 թ. (ձեռագիր, ծաղկող՝ Մոմիկ, պահպ. վայրը՝ ՄՄ Մատենադարան). միայն մանրանկարներով էջեր
Աւետարան, Գլաձոր, 1313 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Պօղոս վրդ., պահպ. վայրը՝ ՄՄ Մատենադարան). միայն մանրանկարներով էջեր
Աւետարան, Լիմ, 1336 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Խաչատուր եպիսկոպոս, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Աւետարան, Հարհոց, 1450 (ձեռագիր, գրիչ՝ Յոհաննէս, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Աւետարան, Խիզան, 1455 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Աւետարան, Վան?, 1475 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Արիստակէս, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Աւետարան, Ուխտիք, Գուգարք, 1483 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Մելքիսէթ երէց, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Աւետարան, Եկեղեաց գաւառ, 1488 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Աւետարան, Հալեպ, ԺԵ դ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, ԺԵ դ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Մկրտիչ, պահպ. վայրը՝ ՄՄ Մատենադարան)
Աւետարան, ԺԵ-ԺԶ դդ. (ձեռագիր, Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, Վերին Նորավանք, 1532 թ. (կայքում սխալ թուական է նշուած) (ձեռագիր, գրիչ՝ Գրիգոր, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ Կոնգրեսի գրադարան)
Աւետարան, Ամիդ, 1600-1625 թթ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Աւետարան, Հայաստան, 1609 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, Հալեպ, 1624 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, Համիթ [=Ամիդ], 1626 թ. (կայքում թուականը սխալ է նշուած) (ձեռագիր, գրիչ՝ Եղիա, ծաղկող՝ Մինաս, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Աւետարան, Նոր Ջուղա, 1635 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Ղազար, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետական գրադարան)
Աւետարան, Կ. Պոլիս, 1644 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Յակոբ սարկաւագ, պահպ. վայրը՝ Թիւբինգենի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, Կ. Պոլիս, 1654 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, 1661 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Վարդան, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, Թոքատ, 1666 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Աւետարան, Շամխոր, 1670 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, Ջուղա, 1678 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Հէրապետ, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Աւետարան, ԺԷ դար (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Աւետարան, ԺԷ դար (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, ԺԷ դար (ձեռագիր, ծաղկող՝ Յովհաննէս, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Աւետարան, ԺԷ դար (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Աւետարան, 1707 թ.։ Սկզբից կցուած է՝ «Պատմութիւն սրբոյ գեղարդին եւ տնօրինական տեղեացն Քրիստոսի»։ (ձեռագիր, գրիչ՝ Նաղաշ Խօջասար, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)ԱՅԼ ԳՐՔԵՐ


Հեթում Բ-ի ճաշոցը, Հռոմկլայ, 1286 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ ՄՄ Մատենադարան)
Ժամամուտք եւ Պատարագամատոյց, Ֆաֆրիան (յաշխարհն Ֆռանգաց), 1319 թ.։ Վերջում՝ ճաշու ընթերցուածք եւ մի քանի ծիսական կանոն։ (ձեռագիր, գրիչ՝ Վարդան երէց, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Երգարան, Սիւնիք, 1337 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Բեռլինի պետական գրադարան)
Ժողովածոյ, Քռնա, ԺԴ դար (1353-ից յետոյ)։ Յովհան Անգլիացու (Ֆրա Ջուան Անգլիացի ի գեղջէ Սուիննէֆօրթ, John of Swineford) երեք գործերը՝ «Համառօտ հաւաքումն յաղագս հոգւոյ եւ զօրութեանց նորին», «Յաղագս առաքինութեանց հոգւոյն» և «Յաղագս բնութեան հրեշտակաց»։ «Մեկնութիւն Տեսլեանն Յովհաննու թարգմանեալ ի ֆռանգաց»։ (գրիչ՝ ֆրա Դօմինիկոս, ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Գիրք Եսայեայ եւ Թուղթք Պաւղոսի՝ թղթերի ընդարձակ ներածութեամբ. Սուրխաթ (Խրիմ), 1358 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Ստեփանոս, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Գրիգոր Տաթեւացի, Գիրք քարոզութեան որ կոչի Ձմեռան հատոր, ԺԴ դար? (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ ԵՊՀ Սարգիս և Մարի Իզմիրլեանների գրադարան)
Ժողովածոյ, Ագուլիս, 1432 թ.։ Միքայէլ Ասորի, Պատմութիւն։ Միքայէլ Ասորի, Յաղագս քահանայական կարգաց։ Հարցումն վասն Զատկի։ Վարդան Արեւելցի, Պատմութիւն։ «Տեսակք աշխարհաց»։ Թուղթ միաբանութեան։ Տեսիլ Յովհաննու Կոզեռնի։ Պատմութիւն վասն Թէոդոսի։ Վարդանայ ի Յովհան Օձնեցին։ Վարք Ստեփանոսի Սիւնեցւոյ։ Վարք Յովհաննու Մկրտչի։ «Ասեն ոմանք չարափառք եւ հերձուածողք թէ Յիսուս միայն զՊետրոս մկրտեաց»։ Պատմութիւն Կիրակոսի Գանձակեցւոյ։ Պատմութիւն յաղագս սրբոյ Խաչին։ Պատմութիւն Փիր Փահլուլին։ Վասն հինգ հարիւր եղբարցն։ (ձեռագիր, գրիչ՝ Թումա, պահպ. վայրը՝ Թիւբինգենի համալսարանի գրադարան)
Գրիգոր Տաթեւացի, Մեկնութիւն սաղմոսաց (ընդարձակ տարբերակ), Հերմոնի վանք, 1451 թ.։ Մեկնութիւնը գրուած է 1405 թ. (ըստ Տաթեւացու յիշատակարանի)։ Հատորի վերջում՝ Տաթեւացու նաեւ մի քանի քարոզ։ (ձեռագիր, գրիչ՝ Ալեքսանոս աբեղայ, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Ժողովածոյ, 1462 թ.։ Գիրք յաղագս մարդեղութեան Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ։ Յաղագս խորհրդոց։ Վասն կատարածի աշխարհի։ (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Շարակնոց, Արգելանի վանք, Տարբերունի, 1497 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Յովսէփ կամ Յովասափ [Յվսփ] կրօնաւոր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Ժողովածոյ, անթուական [ԺԶ? դար]։ Առաքել Սիւնեցու «Բան խրատական.... ի մեկնութիւն Սահմանաց գրոց»։ Առաքել Սիւնեցու «Ի տեսութիւն բանին որ ասէ Ամենայն չար տանջելի»։ Եպիփան Կիպրացու «Ի պատճառս երգոց սաղմոսարանին»։ Ներսէս Լամբրոնացու Պատարագի մեկնութեան համառօտումը Յովհաննէս վարդապետի կողմից։ Տեսիլ Ագադրոնի վասն ազգին նետողաց։ Տոմար։ (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Գանձարան, ԺԶ դար? (ձեռագիր, գրիչ՝ Յովհաննէս, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Բժշկարան, ԺԶ դար (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Ժողովածոյ, Սեբաստիա, 1535 թ.։ Կեղծ Կալիսթենէսի «Պատմութիւն Աղէկսանդրի Մակեդոնացւոյ»։ Վարք Յովհաննու Աւետարանչի։ Յայտնութիւն Յովհաննու։ Պատմութիւն սուրբ հօրն Յովսիմոսի։ Խրատք ի սրբոց վարդապետաց։ Բանք սրբոյն Աբբայ Եփրեմի։ Եփրեմի Յաղագս հանդերձեալ դատաստանին։ Յաղագս զարմից սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին։ Յովասափ Սեբաստացու մի ոտանաւոր։ Վարք Երինէ կուսին։ Յովասափի ոտանաւորներ, որոնց թւում՝ մի քանիսը՝ նոր վկաների մասին։ Վասն Կոստանդիանոսի թագաւորին եւ որոց յետ նորա։ Յովասափի մի քանի ոտանաւոր։ Նշանագրերի բառարան։ Յովասափի մի քանի ոտանաւոր, նրա հօր՝ Թադէոս քհն-ի ոտանաւորներ։ (ձեռագիր, գրիչ՝ Յովասափ սարկաւագ Սեբաստացի, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Շարակնոց, Բաբերդ, 1559 թ. (կայքում սխալ թուական է գրուած) (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Ֆրանսիայի ազգային գրադարան)
Ժողովածոյ, ԺԷ դար։ Պատմութիւն վասն Պղնձի քաղաքին։ ՅԱրարածոց մեկնութիւն։ Խրատք եւ բանք առակաւորք։ Առաքել Բաղիշեցու «Տաղ Յովասափու»` սկիզբն ու վերջը՝ թերի։ (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Ժողովածոյ, Հալեպ, 1602 թ.։ Տոմար։ Քարոզք։ Երազացոյց։ Պատմութիւն Յովասափու։ Պատմութիւն Պղնձէ քաղաքին։ Խաղաղական եւ Հանգստեան ժամերգութիւններ։ Շարականք։ Տաղարան։ Հաւատամք։ (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Սաղմոսարան, Կամենից, 1604 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Յակոբ դպիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Սիմէոն Լեհացի, Ուղեգրութիւն, [Լվով?], 1619-1636 թթ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Biblioteka Narodowa)
Գրիգոր Նարեկացի, Գիրք աղօթից, 1634 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Արիստակէս երէց, պահպ. վայրը՝ Թիւբինգենի համալսարանի գրադարան)
Շարակնոց, 1640 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Ֆրանսիայի ազգային գրադարան)
Ժողովածոյ, 1640 թ.։ Պատարագամատոյց։ Աւետարանական ընթերցուածք։ «Խրատք ոգէշահ[ք] յաղագս նորընծայ քահանայից»։ «Աղօթք վասն ամենայն աշխարհի»։ Կանոն խաչլուայ առնելոյ։ Ժամամուտք պահոց։ Ընթերցուածք։ (ձեռագիր, գրիչ՝ պրն Զատիկ, պահպ. վայր՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Ժողովածոյ, 1643 թ.։ Վարդան Արեւելցու «Աշխարհացոյցը» (սկիզբը՝ թերի)։ Բառարան հասարակ անունների։ Բառարան յատուկ անունների։ Յովհաննէս Կոզեռնի «Մեկնութիւն տումարի»։ Նշանագրերի բառարան։ Իգնատիոս Սեւլեռնցու Մեկնութիւն Ղուկասու Աւետարանին։ (ձեռագիր, գրիչ՝ Խասպէկ, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Պատմութիւն Աղեքսանդրի (Կեղծ Կալիսթենէսի), 1646 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Ֆրանսիայի ազգային գրադարան)
Երեմիա Քէօմիւրճեանի Կոնդակ Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ ի Կրետէ, Կ. Պոլիս, 1670 թ. (ձեռագիր, ինքնագիր, պահպ. վայր՝ Ֆրանսիայի ազգային գրադարան)
Շարակնոց, 1678 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Բժշկարան, Գանջա [Գանձակ], 1681 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Ժողովածոյ, 1681 թ.։ Պատճառք աւուրց արարչութեան։ «Սքանչելի հրաշիցն որ եղև [յ]Երուսաղէմ»։ Վասն երկոտասան կենդանակերպից։ «Հարցումն Դ գլուխ աւետարանին»։ «Հարցմունք խիստ գեղեցիկ եւ պիտանացու»։ Այլ բանք իմաստասիրաց։ Վանական Վարդապետի հարցմունք եւ պատասխանիք։ Անուանք սուրբ հրեշտակացն։ Տիմոթէոս Անտիոքացի հայրապետի պատասխանները տաճիկների թագաւորին։ Յովհաննէս Երզնկացու «Յաղագս երկնային շարժմանն»։ «Հարցումն ուսումնասիրաց, պատասխանի սրբոց վարդապետաց»։ Բանք վասն Յովհաննու եւ Տեառն, առաքելոց, առաքինութեանց, մեղաց եւ զանազան իրաց։ Յաղագս ժողովոց։ Յաղագս տանուտերաց։ Ազգահամարք եւ լեզուք աշխարհի։ Դարագլուխք։ Տոմարագիտական եւ բնագիտական աշխատութիւն։ Վիճակք առաքելոց։ Տոմարագիտական աղիւսակներ։ Յաղագս քրիստոնէութեան։ Դաւանութիւն սրբոյն Աթանասի։ Դաւանութիւն Ներսիսի Շնորհալւոյ։ «Ի բան սրբոյ Աւետարանին որ ասէ. հայր գոհանամք զքէն զի ամենայն ժամ լսես ինձ»։ Խրատք կանոնականք։ Յովհաննէս Երզնկացու «Խրատ քրիստոնէից....»։ Մովսէս վարդապետի «Խրատ վասն խոստովանութեան»։ Յովհան Մայրագոմեցու «Վասն խոստովանութեան եւ ապաշխարութեան»։ «Գովասանք հաղորդութեան»։ Վարդան Այգեկցու «Խրատ ամենայն քահանայից եւ ժողովրդոց»։ Վարդան վարդապետի «Խրատ աստուածաշունչ գրոց»։ Եփրեմ Ասորու «Յորդորումն ապաշխարութեան»։ Գրիգոր Պահլաւունու հարցմունքն ու Սարգիս Շնորհալու պատասխանը «վասն Առաջաւորի պահոցն»։ Վարդան վարդապետի Վասն քաւութեան։ «Երեք իրք Տէրն ի յանձն էառ յետ իւր սբ յարութեան»։ «Վասն մուղրոյն տեսլեանն»։ «Այլ սքանչելիք որ եղեն յԵրուսաղէմ»։ «Պատմութիւն եւ պատճառ մարդեղութեան Քրիստոսի աստուծոյ մերոյ»։ Պատմութիւններ Ադամի և նրա որդիների մասին։ Յոհաննու վարդապետի Վասն աւերման աշխարհի։ «Քարոզ վասն գալստեանն Քրիստոսի եւ դատաստանի նորա»։ Կանոնք զգուշաւոր քահանայից։ Հարցմունք Արձանայ եւ պատասխանիք Եզնկայ Կողբացւոյ։ Պատմութիւն ասորի Եղիա քահանայի։ (ձեռագիր, գրիչ՝ Գրիգոր քահանայ, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Մատթէոս վրդ. Ջուղայեցի, Վասն քարոզութեան Բանի [=Յաղագս ութ խորհրդոց մեղաց], [Կ. Պոլիս?], 1685 թ.։ Վերջից կցուած է Սուքիաս վրդ.-ի ոտանաւորը՝ «Յաղագս Ոսկեփորիկ գրքին եւ յաղագս Աբրահամ Չէլէպւոյն»։ (ձեռագիր, գրիչ՝ Կարապետիկ, պահպ. վայրը՝ Թիւբինգենի համալսարանի գրադարան)
Գիրք առաքինութեանց, 1692/1693 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Ժողովածոյ, 1698 թ.։ Բառարաններ. 1. Բառարան Աստուածաշնչի գրքերում գործածուած բառերի (սկիզբը՝ թերի). 2. Իմաստասիրական բառարան՝ «Գումարումն յոգնադիմի իրողութեանց սահմանաց Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի և այլոց իմաստասիրաց [ի] Մովսիսէ ումեմնէ ըստ տառից դասակարգութիւն շարակարգեալ». 3. Աշխարհագրական բառարան՝ «Անուանք քաղաքաց»։ Աշխարհացոյց (սկիզբը՝ թերի)։ «Վասն սբ տնօրինականաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի»։ «Ասացուածք սակս թութունի»։ Մեկնութիւն ընդհանրական խոստովանութեան մեղաց։ Մեկնութիւն ժամակարգութեան (սկիզբը՝ թերի)։ Հիպողիտոսի Մեկնութիւն Երգոց Երգոյն, շարունակութիւնը՝ Ներսէս Լամբրոնացու։ Ծաղկաքաղ Ոսկեբերանի Յովհաննու Աւետարանի մեկնութիւնից։ Սարգիս Շնորհալու կաթողիկէ թղթերի մեկնութիւնից։ Գրիգոր Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ից ծաղկաքաղ։ Ալբերտ Մեծից ծաղկաքաղ։ Անուանք մարգարէիցն, նախահարցն, նահապետացն եւ առաքելոցն։ «Բանք առաքինութեանց»։ Օգոստինոսի, Բեռնարդոսի, Յերոնիմոսի և կաթոլիկ այլ վարդապետների խօսքերից։ Տոմար։ (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Շարակնոց, Կ. Պոլիս, ԺԷ-ԺԸ դդ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Աւետ, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Տաղարան, ԺԸ դար։ Առաքել Բաղիշեցու «Տաղ Յովասափու»։ Զանազան այլ տաղեր։ (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Ժողովածոյ, 1703-1706 թթ.։ Պարզատոմար եւ յաւիտենականի եօթներեակ։ Տաղարան։ Քաղուածք ի Սբ Գրոց։ «Քարտեզ պատմաբանական ազգիս հայոց»։ (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Շարակնոց, 1710 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Բեյրութ, Near East School of Theology)
Ամիրդովլաթ Ամասիացի, Օգուտ բժշկութեան, Կ. Պոլիս, 1772 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Յակոբ դպիր Կոստանդնուպոլսեցի, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Ժողովածոյ (Ma XIII 92)։ Դիոնեսիոս Արիսպագացի։ Ն. Շնորհալու Թուղթ ընդհանրականը։ Կանոնագիրք։ Անանիա Սանահնեցու «Սակս անխտիր հաղորդելոցն յունաց»։ Դաւանաբանական երկ՝ «Այլուստ ժողովածու իմաստախոհ արանց»։ Դաւիթ Անյայթ, Սահմանք իմաստասիրութեան։ (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Թիւբինգենի համալսարանի գրադարան)
Ժողովածոյ (Ma XIII 93)։ Հմմտ. ՄՄ Մատենադարան ձեռ. թ. 1869։ Միխայէլ Ասորի, Պատմութիւն։ Միխայէլ Ասորի, Յաղագս քահանայական կարգաց։ Դաւանութիւն Միխայէլի Ասորւոյ։ Գրիգոր վրդ. Խլաթեցու Խրատք ժամակարգութեանց։ Մովսէս Երզնկացու «Վասն թագաւորաց հայոց զոր կարգեաց Մովսէս Խորենացին»։ «Ի Մատթէոսի Աւետարանին մեկնութենէն»։ Յաղագս եկեղեցական աստիճանաց։ Անանիայի Շիրակունոյ Թիւք որչափութեանց Հին եւ Նոր կտակարանացն։ «Խրատք իմաստասիրաց պէս պէս. Չորս իրք»։ Սամուէլի Անեցւոյ Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց։ «Պատմութիւն հայրապետաց»։ Ոտանաւոր ճառ։ Եպիփանի Յաղագս երկոտասան ականց։ Մանազկերտի ժողովի նզովքները։ Թուղթ միաբանութեան։ Մատթ. Ջուղայեցւոյ «Հարցումն տաճկաց եւ պատասխանի մերոց վարդապետաց»։ Թուղթ Գրիգորիսի կաթողիկոսի ի Միջագետս։ Թուղթք Ներսիսի Շնորհալւոյ եւ Մանուէլի։ (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Թիւբինգենի համալսարանի գրադարան)
Ժողովածոյ (Ma XIII 94), ԺԸ դար։ Զանազան պատմութիւններ, վարքեր եւն (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Թիւբինգենի համալսարանի գրադարան)
Սիմէոն վրդ. Ջուղայեցւոյ Քերականութիւն, ԺԸ դար (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Ղորան, Կ. Պոլիս, 1803 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)
Յովհաննէս Զօհրապեան, Լվովի եւ Տրիեստի հայերէն ձեռագրերի ցուցակը, 1820 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Ֆրանսիայի ազգային գրադարան)

11/07/2015

Սայաթ-Նովայի երգերի առաջին հրատարակությունը

Սայաթ-Նովայի երգերը հայտնաբերել, վերծանել և առաջին անգամ հրատարակել է մասնագիտությամբ բժիշկ Գեորգ Ախվերդյանը 1852 թ.-ին։ Գեորգ Ախվերդյանի այս հրատարակությունն առանձնահատուկ է. նրանով նաև հիմք է դրվել հայ բարբառագիտությանը, քանի որ Ախվերդյանն իր հրատարակության առաջին մասում ներկայացնում է Թիֆլիսի հայոց բարբառը։ Սայաթ-Նովայի յուրաքանչյուր երգից հետո էլ ներկայացվում է նրանում առկա անծանոթ ու անհասկանալի բառերի բացատրությունը։ Այնպես որ այս գիրքը գանձ է սայաթնովայասերների համար։08/07/2015

Հ. Մանուել Քաջունու երկերը համացանցում

Վենետիկյան մխիթարյան այս հորն իրավամբ կարելի է համարել հանրագիտարանային գիտելիքների տեր անձնավորություն։ Նա ոչ միայն հայագետ էր, այլև մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս, քիմիկոս, գյուղատնտես, արվեստաբան։ Նա գրել է դասագրքեր քիմիայի, ֆիզիկայի, մեխանիկայի, թվաբանության, պտղաբուծության, մեղվագործության համար, ինչպես նաև ընդարձակ ֆրանսերեն-հայերեն արվեստագիտական բառարան։ Նրա դասագրքերն ու բառարանն արդի ընթերցողի համար հատկապես կարևոր են հայերեն գիտական եզրույթների առատությամբ. հնարավոր է, որ այսօր ևս, հարկ եղած դեպքում, դրանցից կարողանան օգտվել համապատասխան մասնագետները։

Այս ցուցակը, հնարավոր է, արդեն հին լինի։ Վերջին տարբերակն ԱՅՍՏԵՂ է։


Քաջունի Մանուէլ, Հ.
Հնախօսութիւն Հայաստանի, ի պէտս դպրոցաց, Վենետիկ, 1855. կամ այստեղ
Աշխարհագրութիւն հին եւ նոր Հայաստանեայց, դպրատանց տղայոց համար, Վենետիկ, 1857. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Համարողութիւն. երկու գիրք բաժնած, համառօտ եւ ընդարձակ. նորատիք եւ չափահաս տղայոց համար, Վենետիկ, 1859
Բնաբանութիւն տեսական եւ փորձառական, հտ. Ա-Բ, Վենետիկ, 1871. կամ այստեղ


05/07/2015

Հայկական առաջին ֆուտբոլային ակումբներից մեկը՝ «Տորքը»


Ստորև բերված լուսանկարում դուք տեսնում եք հայկական առաջին ֆուտբոլային ակումբներից մեկի՝ «Տորքի» մարզիկներին։ Նկարը՝ կից գրությամբ հանդերձ, վերցրել ենք վերջերս թվայնացված «Մարմնամարզ» կոստանդնուպոլսյան հանդեսի 1911 թ. Ա համարից։ Լուսանկարն արվել է 1909 թ.-ին, ինչպես երևում է այստեղից։